Strona www.babyono.com wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celach statystycznych, dla realizacji usług i usprawnienia działania strony. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje strony mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Regulamin AM Babyono

 

REGULAMIN PROJEKTU AMBASADORA MARKI BABYONO

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Ambasadora Marki firmy Babyono.

2. Organizatorem Projektu jest firma Ono Paweł Antczak („Organizator") z siedzibą w Poznaniu 60-002, ul. Kowalewicka 13.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Projektu będzie Organizator.

4. Projekt będzie trwał od 7 lipca 2011r. do czasu nieokreślonego.

5. Akcja obejmuje terytorium Polski i jest organizowana za pośrednictwem strony internetowejhttp://www.babyono.com ( „Serwis").

6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu zostało powierzone firmie HONKi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Organizator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Uczestników.

8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik") z wyjątkiem pracowników Organizatora i agencji reklamowej HONKi Sp. z o.o. oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

REJESTRACJA

§ 2

  

1. Do udziału w Projekcie Ambasadora Marki Babyono konieczna jest bezpłatna Rejestracja Uczestnika w Serwisie, składająca się z dwóch etapów.

2. Pierwszy etap Rejestracji polega na utworzeniu konta Uczestnika poprzez podanie loginu, hasła, adresu e-mail oraz wypełnienie kwestionariusza dostępnego w utworzonym koncie w Serwisie Organizatora, a także wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa powyżej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W drugim etapie rejestracji Organizator weryfikuje dane podane przez Uczestnika oraz wysyła do niego link aktywacyjny na podany adres e-mail. Rejestracja jest zakończona z chwilą kliknięcia linku aktywacyjnego przez Uczestnika, a następnie zaakceptowania Uczestnika przed Administratora. 

4. Podczas wyboru Ambasadorów Marki Babyono spośród zarejestrowanych osób, pod uwagę będą brane wyłącznie konta posiadające w pełni wypełnione kwestionariusze, zgodnie z poleceniami zawartymi w Serwisie.

5. Zabrania się aktywnego użytkowania dwóch lub więcej kont przez jednego użytkownika lub celowego zakładania kolejnych kont, na dane innych członków rodziny. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania takich kont (patrz § 7 ustęp 2).

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia projektu Ambasadora Marki Babyono, a Uczestnicy mają prawo do ich wglądu oraz poprawiania.

7. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z zapoznaniem niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowaniem.

8. Po prawidłowo zakończonej rejestracji w Serwisie, zgodnie z § 2 ustępem 2-3, Uczestnicy mają możliwość zaproszenia swoich Przyjaciół oferując im możliwość przystąpienia do Projektu i zarejestrowanie się w Serwisie.

9. Korzystanie z opcji opisanej w § 2 ustępie 8 Uczestnik dokonuje za pomocą formularza elektronicznego „Zaproś Przyjaciół" dostępnego po zarejestrowaniu się w Serwisie. Poprzez formularz „Zaproś Przyjaciół" Uczestnik może zaprosić dobrowolną liczbę Przyjaciół podając nieograniczoną ilość adresów e-mail.

10. Do zaproszonej osoby zostanie wysłany list e-mail zachęcający do wzięcia udziału w projekcie Ambasadora Marki Babyono. Za listy e-mail zachęcające do wzięcia udziału w Projekcie wysłane do wskazanych osób całkowitą odpowiedzialność ponosi Uczestnik Projektu.

11. Uczestnik Projektu może zażądać od Organizatora Projektu usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy po zalogowaniu napisać wiadomość tytułując  „Usuń". W celu potwierdzenia swojej decyzji należy podać swój nick, imię, nazwisko i adres w treści wiadomości.

12. Organizatorzy zobowiązują się usunąć dane Uczestnika chcącego zrezygnować z udziału w Projekcie w ciągu 7 dni roboczych.

13. W wypadku zmiany decyzji Uczestnika i chęci ponownego udziału w Projekcie będzie wymagana ponowna rejestracja zgodnie z § 2 ustępem 2-3.

 

TESTOWANIE PRODUKTÓW ORGANIZATORA

§ 3

 

1. Rejestracja w projekcie Ambasadora Marki Babyono nie jest jednoznaczna z uzyskaniem statusu Ambasadora oraz uczestnictwem w testowaniu produktów Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru z bazy osób zarejestrowanych tych, którzy otrzymają status Ambasadorów Marki.

3. Spośród Ambasadorów Marki Babyono, Organizator wybiera osoby, które profilem i innymi cechami są jego zdaniem najbardziej właściwe do testowania konkretnego produktu.

4. Osoby wytypowane do testowania danego produktu otrzymają od Organizatora zapytanie potwierdzające chęć uczestnictwa w testowaniu danego produktu, wiadomość będzie widoczna po zalogowaniu się.

5. Potwierdzenie uczestnictwa w danym teście musi nastąpić w ciągu 5 dni od daty otrzymania zapytania. Przekroczenie tego terminu skutkuje nie uwzględnieniem Uczestnika w danym testowaniu.

6. Spośród wytypowanych Ambasadorów potwierdzających chęć uczestnictwa w testowaniu danego produktu - Organizator dokonuje finalnego wyboru osób, które otrzymają dany produkt do testowania.

7. Potwierdzenie uczestnictwa w teście oraz informacja o przesyłce dotrze do Użytkownika po zalogowaniu się i będzie widoczna w zakładce "Wiadomości".

8. W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, braku kontaktu z osobami wytypowanymi do testowania produktu i innych trudnościach organizacyjnych, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu Projektu Ambasadora Marki firmy Babyono.

 

WYSYŁKA TESTOWANEGO PRODUKTU

§ 4

  

1. Produkt do testowania wysyłany jest Uczestnikowi testującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na koszt Organizatora.

2. Organizator ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki w przypadku nie wywiązania się Uczestnika testującego z jego obowiązków (patrz § 5 ustęp 3).

3. Produkt zostaje przesłany na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz za nieprawidłowe podanie informacji, uniemożliwiające przesłanie produktu Uczestnikowi.

5. Jeśli adres podany przez Uczestnika będzie nieprawidłowy i będzie skutkowało to nie otrzymaniem przez niego przesyłki, automatycznie zostaje on pominięty w danym testowaniu z przyczyn od nas niezależnych.

6. W przypadku otrzymania przez Uczestnika uszkodzonego i/lub niekompletnego produktu, należy niezwłocznie zgłosić problem. W tym celu należy po zalogowaniu napisać wiadomość tytułując  „Problem". W treści wiadomości należy zawrzeć opis usterki.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Projektu Ambasadora Marki Babyono.

  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA TESTUJĄCEGO PRODUKT ORGANIZATORA

§ 5

 

1. Właścicielem testowanych produktów w Projekcie Ambasadora Marki Babyono jest Organizator.

2. Organizator udostępnia produkt Uczestnikowi testującemu na czas nieokreślony.

3. Uczestnicy testujący produkt zobowiązani są do wystawienia informacji na temat testów oraz opinii danego produktu, w ciągu około 30 dni od daty otrzymania potwierdzenia ostatecznego uczestnictwa w teście produktu.

4. Brak opinii na temat testowanego produktu we wskazanym terminie skutkuje obarczeniem Uczestnika kosztami produktu oraz przesyłki.

5. Opinia wystawiona przez Uczestników testujących produkt, jest równoznaczna z przekazaniem Organizatorowi praw do niej oraz do jej ujawniania (np. w Serwisie Organizatora).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania opinii Uczestników testujących produkt, bez znacznych ingerencji w sens wypowiedzi, a także publikowanie w przypadku ich dużej ilości tylko niektórych z nich.

 

REKLAMACJE

§ 6

  

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Projektem Uczestnik może poinformować Organizatora wysyłając wiadomość i tytułując ją „Reklamacja". W treści natomiast należy zawrzeć opis problemu.

2. E-maile dotyczące reklamacji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

3. Organizator rozpatrując nieprawidłowości stosować będzie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony. Wiadomość w odpowiedni czasie pojawi się po zalogowaniu w zakładce "Wiadomości" po wcześniejszym zalogowaniu się.

5. Decyzja Organizatora dotycząca nieprawidłowości jest wiążąca i ostateczna.

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

  

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu w szczególności: używania wulgaryzmów, obrażania osób trzecich, posługiwania się przez jednego Uczestnika kilkoma adresami e-mail oraz nie stosowania się do zasad fair play.

2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Projektu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play zostaną wykluczeni z udziału w Projekcie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z  przesyłaniem kwestionariuszy.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie http://www.babyono.com oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Organizator powiadomi Uczestników Babyono przed wejściem w życie tych zmian.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  

______________

ORAGANIZATOR

Wyślij raport

ZGŁOŚ BŁĄD